REGULAMIN KONGRESU MADE IN POLAND – MADE IN GERMANY 

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” dotyczy wszystkich osób organizujących
 i uczestniczących w III Kongresie MADE IN POLAND – MADE IN GERMANY zwanym także „Wydarzeniem” lub „Kongresem”, który zostanie zorganizowany w dniach 8-9 czerwca  2022 w Berlinie.

2. Organizatorem Kongresu Polska Agencja Przedsiębiorczości sp. z.o.o. ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowicach, KRS 0000542986, NIP: 6342835389, REGON: 36077134200000 , adres poczty elektronicznej: biuro@polskaagencja.pl zwana dalej „Organizatorem”.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do uczestnictwa w III Kongresie Made in Poland – Made in Germany także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 2. Wszelkich informacji dotyczących Kongresu Organizator udziela pod 
  nr telefonu:  +48 798 812 229 , oraz pod adresem e- mail :biuro@polskaagencja.pl
 3. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym udziału
  w Kongresie.
 4. Kongres Made in Poland – Made in Germany jest wydarzeniem niekomercyjnym,
  na które nie sprzedaje się biletów wstępu i do udziału uprawomocnia zaproszenie organizatora. 
 5. Przedstawiciele Organizatora są oznaczeni specjalnymi identyfikatorami umieszczonymi w widocznej dla uczestników Kongresu części garderoby.
 6. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kongresie w miejscu odbycia Kongresu w formie stacjonarnej.
 7. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i przejazdu.  Koszty przejazdu i zakwaterowania związane z udziałem w Kongresie, Uczestnik ponosi samodzielnie.
 9. Rejestracji na Kongres można dokonywać do dnia  poprzez oficjalną stronę Kongresu.
 10. Godziny, w których odbędzie się Kongres zostaną wskazane w agendzie Kongresu. Przebywanie w Obiekcie poza przedziałem czasowym wynikającym z jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą Organizatora. Agenda będzie udostępniona na Stronie Internetowej Kongresu.
 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi
  i prezentacje przedstawiane podczas Kongresu.

§ 1

Bezpieczeństwo i zasady podczas Kongresu oraz Identyfikacja uczestników

 1. W trakcie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Kongresem. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia Kongresu.
 3. W związku z obowiązywaniem epidemii Organizator informuje, że na terenie organizacji Kongresu realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa
  i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19,
  a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. Kongres Made in Poland – Made in Germany jest organizowany zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczących m. in. wydarzeń gospodarczych. Liczba Uczestników Kongresu jest ograniczona i dostosowana do aktualnych wytycznych rządowych. 
 4. Osoby uczestniczące w Kongresie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu.
 5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa podczas Wydarzenia, a w szczególności poprzez wprowadzenie zakazu wnoszenia na teren Kongresu:
  a) broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha;

b) alkoholu;

c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;

d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych;

e) środków odurzających i substancji psychotropowych;

f) środków trujących i promieniotwórczych;

g) płynów łatwopalnych;

h) wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.

7.  Dodatkowo wprowadza się zakaz:

a) wprowadzania na teren obiektu psów i innych zwierząt;

b) niszczenia wszelkich obiektów małej architektury, w tym stanowisk innych wystawców;
c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie obiektu, gdzie organizowany jest Kongres;

d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczony informacją „zakaz wstępu”;
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

8. Przedstawiciele Organizatora, w tym służby ochroniarskie są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania osoby bez uprawnień do opuszczenia Kongresu;
b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu,
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Kongresie oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie,
w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnik, biorąc udział w Kongresie, akceptuje powyższe ryzyko.

 1. Na terenie, na którym odbywa się Kongres, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

§ 2

Zmiana zasad organizacji Kongresu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w przypadkach losowych niezależnych od Organizatora (w tym z epidemią COVID-19),
  w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie on-line.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Kongresu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Kongresu, ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Kongresu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach, w zakresie dopuszczalnym prawem i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników/Kupujących wynikające
  z odwołania lub zmian terminów Kongresu, w tym za koszty związane
  z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa do tytułu i agendy Kongresu, strony www, układu, logo, grafik, zdjęć, plików audio i video o wszelkich innych materiałów wykorzystywanych
  do promocji Kongresu przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.
 3. Zakazane jest usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej zawartych
  w jakichkolwiek materiałach dotyczących wydarzenia.

§ 4

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku

 1. Organizator może rejestrować i utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora w przyszłych latach.
 2. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:

a) wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
w sieci multimedialnej (w tym Internet),

b) obróbka,

c) wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,

d) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
e) wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania
na podstawie innego stosunku prawnego,

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
g) wykorzystanie w utworach multimedialnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, Panelisty przez innych Uczestników lub przez inne osoby.

3.    Nagrania i inne materiały obrazujące przebieg Kongresu mogą podlegać publikacji przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności rozpowszechnianiu w Internecie (w tym na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp. w ramach profilu lub stron prowadzonych przez Organizatora) oraz transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu, a także być wykorzystywane na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Regulaminu (lub jego zmian) polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi
i prezentacje przedstawiane podczas Kongresu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników  Kongresu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości sp. z.o.o. ul. Słowackiego 13 40-094 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowicach, KRS 0000542986, NIP: 6342835389, REGON: 36077134200000, adres poczty elektronicznej: biuro@polskaagencja.pl

2. Polska Agencja Przedsiębiorczości będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika wskazane w formularzu rejestracyjnym do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w Wydarzeniu oraz w celu informowania o szczegółach organizacyjnych dotyczących Kongresu; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgłoszenie się uczestnika poprzez rejestracje. 

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym PAP usługi związane z realizacją Kongresu Made in Poland – Made in Germany lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z organizacją wydarzenia 
i procesu obsługi uczestników.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rejestracji i udziału
w Kongresie. 

5. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych za zgodą Organizatora. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania poprawnej rejestracji udziału w Kongresie Made in Poland  – Made in Germany (a tym samym do samego udziału w Kongresie); uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy poinformować PAP wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej kongresu. 

7.  Dane osobowe nie są przez PAP wykorzystywane do profilowania.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika, jak również informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w Polityce prywatności.

§6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być zgłaszane w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie i przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora nie później niż
  w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Kongresu.
 2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Kongresu powinny być kierowane :
  1. na adres e-mail: biuro@polskaagencja.pl
  2. na adres do korespondencji: ul. Słowackiego 13, 90-094 Katowice.

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Uczestnikiem
  a Organizatorem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości w Katowicach.
 4. Uczestnik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
   i wyraża zgodę na jego warunki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Kongresu.
 6. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Kongresu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Kongres.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kongresu pod adresem www.kongresmip.pl, a w trakcie trwania Wydarzenia również przy wejściu na teren obiektu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie,
  o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

Wojciech Pomarański 

Prezes 

Polska Agencja Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Katowicach